Actievoorwaarden

Algemeen

 1. Conform de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 zijn deze algemene spelvoorwaarden (hierna: de “Algemene spelvoorwaarden”) van toepassing op de Winactie ‘Homey Smart Home pakket inclusief installatie’ in de periode maandag 1 oktober 2018 t/m zondag 14 oktober 2018 23:00 uur (hierna te noemen: ‘de Actie’), die worden georganiseerd door MAH B.V., Athom B.V. en SUNWAY (Benelux) B.V. (hierna: de “aanbieders”).
 2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van Homey Smart Home, Toepassingen van smart home binnen SUNWAY en installatie door Monteur aan Huis.
 3. De aanbieders handelen bij de organisatie van de Actie volgens de laatste versie van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 4. Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.
 5. De Aanbieders kunnen de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (Actie-)website van www.monteuraanhuis.nl/smarthomevoorwaarden
 6. De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de Aanbieders zijn bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Aanbieder. Deze beslissing is bindend.

Actie & Deelname

 1. Ter promotie van Homey Smart Home, Toepassingen van smart home binnen SUNWAY en installatie door Monteur aan Huis wordt een klein promotioneel kansspel georganiseerd waarbij via een Google Forms ‘Win een smart home pakket!’ de prijzen verloten, onder alle volledig ingevulde formulieren binnen Google Forms.
 2. Deelname aan de Actie is gratis.
 3. De Actie staat open voor zowel klanten als niet-klanten van de Aanbieder.
 4. Iedere deelnemer maakt slechts éénmaal kans per prijs, ongeacht het aantal maal dat men reageert binnen deze Actie.
 5. De aanwijzing van de winnaar van de Actie ter aanzien van de prijzen vindt plaats door middel van een trekking onder alle deelnemers aan de Actie, welke zijn ingestapt binnen de betreffende periode, zoals gespecificeerd onder punt 1. De trekking geschiedt door een onafhankelijk spelsysteem. Er vindt 1 trekking plaats. De trekking vindt plaats in november2018.
 6. De winkans is 1 op 100. De winkans is een voorspelling gebaseerd op vergelijkbare promotionele acties uit het verleden. Het aantal deelnemers aan de Actie bepaalt uiteindelijk de werkelijke winkans.

Deelnemers

 1. Deelnemers dienen minimaal 18 jaar of ouder te zijn, behoudens voor zover in de specifieke spelvoorwaarden anders is bepaald. Indien deelname voor minderjarigen (jonger dan 18 jaar) op grond van de specifieke spelvoorwaarden is toegestaan, verklaren deelnemers tot 18 jaar toestemming van (een) ouder(s) dan wel voogd te hebben verkregen voor deelname aan het spel.
 2. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Aanbieders en inwonende partners of familie van voornoemde medewerkers en van door de Aanbieders bij de organisatie van het spel ingeschakelde, waaronder begrepen adverteerders, sponsors of producenten.
 3. De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan het spel. De aanbieders kunnen een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon- of verblijfadres.

Deelnameduur- en frequentie

 1. Een deelnemer kan meedoen aan de ‘Win een smart home pakket!’ actie vanaf maandag 1 oktober 2018 t/m zondag 14 oktober 2018.

Kosten

 1. Er zijn geen kosten verbonden met deelname aan de Actie, hierdoor is deelname aan deze actie voor iedere deelnemer gratis.

Prijzen

 1. De totale economische waarde van de beschikbaar gestelde prijzen bedraagt ruim € 1.200,- en omvat:
 • 1 Homey (www.athom.com ) om al uw (slimme) apparaten samen te laten werken
 • 2 Innr kleurenlampen om uw huis van sfeer te voorzien
 • 2 Innr witte lampen voor slimme, dimbare verlichting
 • 3 KlikAanKlikUit schakelaars om apparaten in huis slim te schakelen
 • 1 Bewegingsmelder om automatisch verlichting te schakelen
 • 1 Contactsensor om deuren of ramen mee in de gaten te houden
 • 1 Wandzender om snel scenario’s te activeren
 • Een afspraak bij een SUNWAY-raamdecoratie-dealer om een gemotoriseerd systeem ter waarde van 500 euro uit te zoeken en te laten installeren.
 • Volledige installatie van uw Smart Home vanuit Monteuraanhuis.nl
 1. Een winnaar wordt uiterlijk in november 2018 bekend gemaakt en ontvangt per mail reactie.
 2. Indien de winnaar niet binnen 14 dagen contact opneemt komt het recht op de prijs te vervallen. In dat geval behouden de aanbieders zich het recht voor een andere deelnemer aan de actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.
 3. De winnaar zal in het Google Forms om een e-mail adres gevraagd worden, dit is het e-mail adres waarop gecorrespondeerd kan worden in het geval dat de persoon in kwestie als winnaar wordt bestempeld.
 4. Na mailcontact zal één van de aanbieders telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken voor het activeren van de gewonnen prijs.
 5. De prijzen zijn persoonsgebonden. De prijzen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar voor geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan zijn de aanbieders gerechtigd een andere winnaar te selecteren.
 6. De prijzen worden toegekend in de staat waarin ze zich bevinden. De aanbieders zijn niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs.
 7. De afhandeling van de levering van de prijzen gebeurt door de Aanbieders.
 8. De Aanbieders zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijzen. In het geval de winnaar een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). De Aanbieders kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijven is achtergelaten.

Communicatie en promotie

 1. De winnaars van de prijzen geven de Aanbieders toestemming om kosteloos de verstrekte persoonsgegevens, eventuele foto’s of eventuele door de deelnemers geleverde bijdragen ten behoeve van het spel te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met het spel alsmede in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle (social) media, waaronder begrepen radio, televisie en internet.
 2. De winnaars van de prijzen zullen op verzoek van één van de Aanbieders medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van de Aanbieders voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden, waaronder begrepen publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking via alle (social) media zoals de radio, televisie en internet. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald.

Privacy

 1. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met de deelname aan het spel. De Aanbieders mogen de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld.
 2. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan het spel en de uitreiking van de prijzen. Bovendien verleent de deelnemer toestemming om hem/haar op de enkele keren op de hoogte te houden van producten en/of diensten van de Aanbieder, en een uitnodiging te sturen voor de betreffende nieuwsbrieven. De persoonsgegevens worden niet gedeeld met partners en derden of direct op een geautomatiseerde mailingslijst geplaatst.
 3. Op de Actie zijn het Privacy Statement van de Aanbieders van toepassing zoals gepubliceerd in de Privacy & Cookie Statement.

Aansprakelijkheid

 1. Gebruik van de ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en risico van de winnaars. De Aanbieders kunnen niet aansprakelijk worden gesteld op grond van de Algemene en/of Specifieke spelvoorwaarden voor het gebruik van de prijzen door de winnaars.
 2. De Aanbieders zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan het spel noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan het spel of de aanwijzing van de winnaar.
 3. De Aanbieders zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de spellen.

Overige bepalingen

 1. De Aanbieders zijn gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene en/of Specifieke spelvoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot het spel of het spelverloop op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 2. De Algemene en Specifieke spelvoorwaarden hebben geen betrekking op promotionele activiteiten, die onder verantwoordelijkheid van de adverteerders, sponsors of overige derden (productiebedrijven) worden georganiseerd.
 3. Op verzoek van een deelnemer zullen de Algemene en/of Specifieke spelvoorwaarden gratis ter beschikking worden gesteld aan de deelnemer.
 4. De Aanbieders zijn gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene Spelvoorwaarden alsmede de Specifieke spelvoorwaarden gedurende de looptijd van het spel (Actieperiode) te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden het spel te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat de Aanbieders daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van het spel, zal door de Aanbieders op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via haar site) bekend worden gemaakt.
 5. Indien één of meer bepalingen van de Algemene en/of Specifieke spelvoorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene en/of Specifieke spelvoorwaarden aan.
 6. Voor zover de Algemene spelvoorwaarden afwijken van hetgeen in de Specifieke spelvoorwaarden is bepaald, prevaleren de bepalingen uit de Specifieke spelvoorwaarden.
 7. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de spelen kunnen worden gesteld aan één van de aanbieders:

Athom B.V.
Rigtersbleek-Zandvoort 10
7521 BE Enschede
info@athom.com

Monteur aan Huis
Hardwareweg 7B
3821 BL Amersfoort
marketing@monteuraanhuis.nl

Sunway BV
Overijsselhaven 30
3433 PH Nieuwegein
info@sunway.nl